Зарубіжна література (рівень стандарту). Підручник. 11 клас. О. О. Ісаєва

До таємниць мистецтва слова

Поняття про діалог культур

Книжка — це діалог, розпочатий з читачем [...]. Цьому діалогу немає кінця...

Хорхе Луїс Борхес,

аргентинський письменник

Мабуть, ви погодитеся, що сьогодні майже неможливо знайти країни або окремого народу, які були б ізольовані від інших, не відчували б впливу інших культур. Глобальні процеси сприяють тому, що досягнення науки й мистецтва однієї країни швидко поширюються в інших країнах. Для позначення процесів культурного зближення різних країн і народів у XIX столітті виник термін «діалог культур».

Діалог культур — сукупність різноманітних зв’язків між різними культурами, завдяки яким цінності однієї культури стають надбанням іншої.

Важливе значення для виникнення діалогу культур різних народів має художній переклад. Неперевершений теоретик і практик українського перекладу Максим Рильський підкреслював: «обмін перекладами художніх творів становить одну з найпотужніших підойм у справі взаємоознайомлення народів, у справі їх культурного збагачення, у справі дружби народів».

Для кожної національної культури знайомство зі здобутками іншої відкриває нові можливості для розвитку, дає змогу переосмислити власні духовні й культурні надбання. Так поступово формуються спільні цінності, що об’єднують усі народи.

Діалог культур передбачає взаємодію культур на основі визнання обопільної самоцінності. Важливо наголосити, що справжній діалог протистоїть будь-яким догматичним висловлюванням, негативним стереотипам, заперечує авторитаризм. Толерантність і визнання рівноцінності різних культур, відмова від шовінізму1 і ксенофобії2 — необхідні умови для виникнення діалогу культур.

1 Шовінізм — пропагування переваги одного народу (нації) над іншими народам (націями) й обґрунтування «права» на дискримінацію та пригнічення інших націй.

2 Ксенофобія — категоричне несприйняття чужої культури.

Водночас ми маємо усвідомлювати, що глобальні процеси, які відбуваються у світі, розмитість культурних кордонів, самопроникнення різних культур — усе це сприяє тому, що сьогодні ваги набуває й інша проблема: збереження культурного коду нації, формування самоідентифікації особистості.

1. Розкрийте поняття «діалог культур».

2. Обґрунтуйте передумови створення діалогу культур.

3. Прокоментуйте думку М. Рильського про роль художнього перекладу для виникнення діалогу культур.

4. Поясніть, як ви розумієте висловлювання відомого ученого-культуролога М. Бахтіна: «Чужа культура тільки в очах іншої культури розкривається повніше і глибше. [...] Ми ставимо чужій культурі нові питання, яких вона сама собі не ставила, ми шукаємо в ній відповіді на ці наші запитання, нові смислові глибини. Без цих питань не можна творчо зрозуміти нічого іншого і чужого».

5. На основі хмари слів підготуйте розгорнуте повідомлення про діалог культур.

Підсумовуємо вивчене

1Поміркуйте про роль літератури та культури у збереженні миру і взаєморозуміння у світі. У класі проведіть дискусію на тему «Чи може література, і взагалі мистецтво, “врятувати цей світ”?».

2Наведіть приклади подвижницької праці українських перекладачів. Підготуйте розгорнуте повідомлення про одного з українських перекладачів.

3Розкрийте відмінності діалогу, що відбувається в процесі сприймання оригінального та перекладного творів.

4Поясніть, у чому відмінність понять «національна література» і «світова література».

5Прокоментуйте висловлювання Івана Багряного: «Кожна національна література є насамперед національною літературою... І тим вона велика, що не переспівує і не мавпує іншу, чужу, а органічно виростає з духу нації, з цілого комплексу умов її життя».

6На основі інформаційного плаката й додаткової інформації підготуйте розгорнуту відповідь на тему «Роль вітчизняної перекладацької школи в популяризації світової літератури й формуванні українського читача».

Передача чужомовної поезії різних віків і народів рідною мовою збагачує душу цілої нації, присвоює їй такі форми і вирази чуття, яких вина не мала досі, будуючи золотий міст зрозуміння і спочування між нами і далекими людьми, давніми поколіннями.

Іван Франка