ЗНО 2019-2020. Українська мова. Новосьолова В.

ВІД АВТОРІВ

РОЗДІЛ 1. ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ

РОЗДІЛ 2. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

РОЗДІЛ 3. БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

РОЗДІЛ 4. МОРФОЛОГІЯ

Тема 1. Іменник

Тема 2. Прикметник

Тема 3. Числівник

Тема 4. Займенник

Тема 5. Дієслово. Дієприкметник і дієприслівник як особливі форми дієслова

Тема 6. Прислівник

Тема 7. Службові частини мови: прийменник, сполучник і частка. Вигук

РОЗДІЛ 5. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Тема 1. Словосполучення. Речення

Тема 2. Просте речення. Головні члени речення (підмет і присудок)

Тема 3. Просте речення. Другорядні члени речення (означення, додаток, обставина)

Тема 4. Односкладне речення. Неповне речення

Тема 5. Речення з однорідними членами

Тема 6. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

Тема 7. Речення з відокремленими членами

Тема 8. Пряма і непряма мова. Діалог

Тема 9. Складне речення. Складносурядне речення

Тема 10. Складнопідрядне речення

Тема 11. Безсполучникове складне речення

Тема 12. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

РОЗДІЛ 7. ОРФОГРАФІЯ

Тема 1. Правопис м’якого знака, апострофа. Подовження, подвоєння приголосних звуків

Тема 2. Сумнівні голосні

Тема 3. Сумнівні приголосні

Тема 4. Правопис власних назв. Лапки у власних назвах. Правила переносу частин слова.

Тема 5. Правопис складних слів

Тема 6. Правопис слів іншомовного походження

Тема 7. Написання -не- з різними частинами мови

ЧАСТИНА 2. ЧИТАННЯ Й АНАЛІЗ ТЕКСТУ

ЧАСТИНА 3. ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ

ЧАСТИНА 4. ПОГЛИБЛЕНИЙ РІВЕНЬ

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

ПЕРЕЛІК ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ